Skip links
HAKKIMIZDA

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği (SiTi), sivil toplumun güçlendirilmesi ve aktif bir şekilde toplumdaki rolünü yerine getirebilmesi için elverişli ortamın yaratılmasına katkı koymak amacı ile kuruldu.

Ortak çaba
Demokratik yönetişim

Ortak çaba, Demokratik yönetişim

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği (SiTi), Kıbrıs’ın kuzeyinde uzun yıllardır farklı tematik alanlarda çalışan bir grup sivil toplum gönüllüsü ve aktivisti tarafından 2019 yılında kuruldu. İnisiyatif, ortak çabaya inanan ve demokratik yönetişimi hedefleyen aktivistler tarafından 2020 yılında tescil edilerek dernek statüsünde çalışmalarını hızlandırdı. Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, sivil toplumu güçlendirme ve aynı zamanda aktif bir şekilde toplumdaki rolünü yerine getirebilmesi için elverişli ortamın yaratılmasına katkı koyma amacını taşır.

SiTi, evrensel insan hakları sözleşmeleri doğrultusunda hareket eden hak temelli bir örgüttür. Dernek, Kıbrıs’ın kuzeyinde, diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde verilere dayalı, etkin ve dönüştürücü politikalar geliştirmeyi ve koordineli savunuculuk yapmayı; demokratik, çoğulcu ve sürekli gelişen, mekanizmalarla korunan ve karar alma süreçlerinde aktif rol alan bir sivil topluma katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’nin vizyonu, etkin, demokratik ve çoğulcu bir sivil toplum yapısına kavuşmaktır.

  1. Sivil toplumun elverişli ortamda (fiziksel, sosyal, yasal ve finansal) faaliyette bulunabilmeleri için çalışır.
  2. Sivil toplumun daha etkin ve dönüştürücü politikalar geliştirebilmesi için, kendi öncelik alanları ve kesişen alanlarda savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve lobi çalışmaları yürütür. Bunun için dayanışma ve ağ kurmayı önceliklendirir.
  3. Sivil toplum örgütlerinin karar alma mekanizmalarına aktif katılımı için faaliyetler gerçekleştirir.
  1. Hiçbir koşulda bir üst yapı konumunda olmaz ve davranmaz. 
  2. Özerktir, tüm gerçek ve tüzel kişi ile oluşumlar karşısında tarafsız ve de bağımsızdır.
  3. Her türlü ayrımcılık karşıtıdır. Farklılıkları zenginlik olarak algılar, çok sesli ve kapsayıcıdır. 
  4. Tüm çalışmalarında etik, şeffaf ve hesap verebilirdir.
  5. Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını benimser.
  6. Hem örgüt içi, hem de tüm paydaşlarla çalışmalarında kolektif karar alma prensibini temel alır. Paydaşlarla çalışmalarda uzlaşı ve dayanışmayı önceliklendirir. 
  7. Ekolojisttir, yaşamın bütünlüğüne ve ekosistem değerlerine duyarlıdır. 
  8. Özellikle kırılgan gruplarla yapılan çalışmalarda, öznelerin güvenliğini ve menfaatini her zaman önceliklendirir, zarar vermeme ilkesine göre çalışır.
  9. Hak temelli bir yaklaşım izler ve evrensel insan hakları sözleşmelerinde kabul edilen tüm hak ve özgürlüklere saygılıdır. Bu hak ve özgürlüklerin gerçekleştirilmesi için çalışmalarını multidisipliner ve kesişimsel yaklaşımla gerçekleştirir. 
  10. Uygulanabilir ve hızlı çözüm üreten, yaşamın içinde olan, erişilebilir bir örgüttür.

Yürütme ve Denetleme Kurulları

Kurucu Yönetim ve Denetim Kurulları

1981 Aralık ayında Lefkoşa’da doğan Didem Eroğlu, üniversitede iletişim fakültesinde eğitim görmüş ve bir süre bu sektörde çalışmıştır. Farklı kültürler ve yaklaşımlara duyduğu ilgiden dolayı ile Avrupa Birliği Destek ofisinde çok keyifli ve öğretici altı yıl geçirdiğini ifade etmektedir. Bu yıllar içerisinde topluma nasıl faydalı olabileceği düşüncesiyle bir karar alıp Reading Üniversitesi’nde “Çevre ve Kalkınma” üzerine yüksek lisans programını tamamlayan Didem Eroğlu; meraklı ve yeni şeyler öğrenmeye açık biri olarak sivil toplumda çevreden, sanata çeşitli alanlarda ve görevlerde yer almıştır. Toplumsal yaşama katkı yapmak ve her gün yeni bir şey öğrenip bunu paylaşmaktan, demokratik değerler, eşitlik gibi ilkeler doğrultusunda daha adil bir toplum için çalışmaktan keyif alan Didem Eroğlu, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’nin kurucu üyelerinden birisidir. Şu an SiTi YK’sında Genel Sekreter olarak görevini sürdüren Didem Eroğlu, İnsan Hakları Platformu’nda da Demokratik Haklar Program Koordinatörü olarak çalışmalarını yürütmektedir.

2023-2025 Yönetim ve Denetim Kurulları

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi'nde ekonomi alanında tamamlamış ve daha sonra
“Medya ve Halkla İlişkiler” iletişim çalışmaları alanında yüksek lisans yapmıştır. İngiltere ve
Kıbrıs'ta finans kurumlarında profesyonel olarak çalışan Emete İmge, 2020 yılında emekli
olmuştur. Kıbrıs'ta 29 yıldır sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalar yürüten İmge,
henüz beş yaşındayken oğluna diyabet teşhisi konulduğunda, Diyabet Derneği'nin
kurulmasına öncülük etmiş ve 16 yıl boyunca derneğin başkanlığını yapmıştır.
Hasta haklarını korumayı amaçlayan Evrensel Hasta Hakları Derneği'nin de kurucu üyesi olan
İmge, halen bu derneğin başkanlığını yapmaktadır. STK'ları bir araya getiren birçok platform
ve ağın kurulmasına öncülük etmiştir. Dumansız Ada Platformu, Sağlık Dernekleri Platformu
ve Kıbrıs Sivil Toplum Kuruluşları Ağı'nın kurulmasında görev almış ve sözcülük yapmıştır.
Sivil toplum aktivistlerinin kapasitelerini artırmaya yönelik sayısız eğitim aldıktan sonra;
savunuculuk, gönüllü yönetimi, ağ oluşturma, stratejik planlama gibi sivil toplumun
kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitimler vermeye başlamıştır. Kıbrıs'taki Kıbrıs Türk Sivil
Toplumunda gönüllü olarak STK'larla mentör ve danışman olarak çalışmaktadır. Ayrıca 2010
ve 2011 yıllarında Azerbaycan Bakü'de gençlik örgütlerine “ağ kurma” konusunda sivil
toplum eğitimleri veren İmge, halen Kıbrıs'ta bir yerel uzman olarak KT STK'ların ortamını
etkinleştirmeyi amaçlayan bir projede görev almaktadır. Emete İmge, Sivil Toplum İnisiyatifi
Derneği’nin kurucu üyelerinden biridir.

Yüksek lisans eğitiminden bu yana aktif olarak sivil toplum örgütlerinde yer alan Süreyya Çelmen Değer, sivil toplum hayatında on beş yılı geride bırakmıştır. KADER Ankara, Kadın Dayanışma Derneği, SOS Çocukköyü Derneği, PeacePlayers Kıbrıs, Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği gibi örgütlerde, gönüllü veya profesyonel olarak hizmet vermiştir. Sivil toplumda üretmeyi, toplumsal dönüşüm ve ilerlemeye katkı yapmak için çalışmayı kendisine ilke edinmiştir. Çok toplumlu çalışmalarda, insanın insan olarak değerlendirildiği, eşitlik ve adaletin olduğu, hayat boyu öğrenme koşullarının yaratıldığı bir Kıbrıs’ta yaşamak için sivil toplumda yer alıyor. Sivil Toplum İnisiyatifi’nin kurucu üyelerinden birisidir.

1981 Aralık ayında Lefkoşa’da doğan Didem Eroğlu, üniversitede iletişim fakültesinde eğitim görmüş ve bir süre bu sektörde çalışmıştır. Farklı kültürler ve yaklaşımlara duyduğu ilgiden dolayı ile Avrupa Birliği Destek ofisinde çok keyifli ve öğretici altı yıl geçirdiğini ifade etmektedir. Bu yıllar içerisinde topluma nasıl faydalı olabileceği düşüncesiyle bir karar alıp Reading Üniversitesi’nde “Çevre ve Kalkınma” üzerine yüksek lisans programını tamamlayan Didem Eroğlu; meraklı ve yeni şeyler öğrenmeye açık biri olarak sivil toplumda çevreden, sanata çeşitli alanlarda ve görevlerde yer almıştır. Toplumsal yaşama katkı yapmak ve her gün yeni bir şey öğrenip bunu paylaşmaktan, demokratik değerler, eşitlik gibi ilkeler doğrultusunda daha adil bir toplum için çalışmaktan keyif alan Didem Eroğlu, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’nin kurucu üyelerinden birisidir. Şu an SiTi YK’sında Genel Sekreter olarak görevini sürdüren Didem Eroğlu, İnsan Hakları Platformu’nda da Demokratik Haklar Program Koordinatörü olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Hilmi Tekoğlu, eğitimini Kıbrıs ve Hollanda’da (değişim programı kapsamında) tamamlamış, eğitim süresince sivil toplumda gönullü olarak aktif rol almaya başlamıştır. Sivil toplum alanında profesyonel olarak 2015 yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Sivil Alan teknik destek programında başlayan Hilmi Tekoğlu, Kıbrıs Türk toplumunda sivil toplumun rolünü güçlendirilmesi, AB değerlerinin yaygınlaştırılması ve Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplulukları arasında güven, diyalog, iş birliği ve daha yakın ilişkilerin geliştirilmesi için elverişli bir ortamın geliştirilmesine katkı yapan çalışmalarda yer almıştır. Sığınmacı ve mülteci hakları alanında da calışan Tekoğlu, yaşamını Belçika’da sürdürmekte, uluslararası bir ağ örgütte, sosyal haklar ve göç alanlarında calışmaktadır. Mesleki deneyimi yanında barış aktivisti olarak, toplumlar arası sivil toplum örgütleri ve taban örgütleri tarafından düzenlenen çok sayıda etkinlik ve projede yer almıştır. Dünya üzerinde yaşayan herkesin temel insan haklarına erişimi olması hedefinde çalışmalarına devam eden Hilmi Tekoğlu, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’nin kurucu üyelerinden biridir.

2011 yılından itibaren gençlik, sanat, çevre ve sivil toplum için elverişli ortam yaratmak adına çeşitli sivil toplum örgütlerinde hem gönüllü hem de profesyonel olarak aktif rol almaktadır. Tüm canlılar için şefkat, sevgi ve barış içinde bir dünya hedefi ve ilkesi ile hayatına yön veren Melis; Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’nin kurucu üyelerinden biridir. Aynı zamanda derneğin Birleş, Harekete Geç, Dönüştür Projesi’nde de Proje Koordinatörü olarak çalışmaktadır.

Eğitimini tamamladıktan sonra, 2010 yılında Londra’ya yerleşti. Profesyonel yaşamında farklı sektörlerde iletişim alanlarında çalıştı ve 2019 yılından itibaren Kıbrıs’a geri dönüp sivil toplum örgütleriyle çalışmalar yürüttü. Adaya ilk dönüşünde Gigem ve EMAA ile çalıştı. Şu anda Kayıp Şahıslar Komitesi ve AB Bilgi Merkezi’nde İletişim Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Bu adanın daha yaşanılası bir yer olabilmesi en büyük hayallerinden biridir. Ruffles adında bir köpeği vardır.

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi'nde ekonomi alanında tamamlamış ve daha sonra
“Medya ve Halkla İlişkiler” iletişim çalışmaları alanında yüksek lisans yapmıştır. İngiltere ve
Kıbrıs'ta finans kurumlarında profesyonel olarak çalışan Emete İmge, 2020 yılında emekli
olmuştur. Kıbrıs'ta 29 yıldır sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalar yürüten İmge,
henüz beş yaşındayken oğluna diyabet teşhisi konulduğunda, Diyabet Derneği'nin
kurulmasına öncülük etmiş ve 16 yıl boyunca derneğin başkanlığını yapmıştır.
Hasta haklarını korumayı amaçlayan Evrensel Hasta Hakları Derneği'nin de kurucu üyesi olan
İmge, halen bu derneğin başkanlığını yapmaktadır. STK'ları bir araya getiren birçok platform
ve ağın kurulmasına öncülük etmiştir. Dumansız Ada Platformu, Sağlık Dernekleri Platformu
ve Kıbrıs Sivil Toplum Kuruluşları Ağı'nın kurulmasında görev almış ve sözcülük yapmıştır.
Sivil toplum aktivistlerinin kapasitelerini artırmaya yönelik sayısız eğitim aldıktan sonra;
savunuculuk, gönüllü yönetimi, ağ oluşturma, stratejik planlama gibi sivil toplumun
kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitimler vermeye başlamıştır. Kıbrıs'taki Kıbrıs Türk Sivil
Toplumunda gönüllü olarak STK'larla mentör ve danışman olarak çalışmaktadır. Ayrıca 2010
ve 2011 yıllarında Azerbaycan Bakü'de gençlik örgütlerine “ağ kurma” konusunda sivil
toplum eğitimleri veren İmge, halen Kıbrıs'ta bir yerel uzman olarak KT STK'ların ortamını
etkinleştirmeyi amaçlayan bir projede görev almaktadır. Emete İmge, Sivil Toplum İnisiyatifi
Derneği’nin kurucu üyelerinden biridir.

Eralp Kortaç eğitimini Kıbrıs, Belçika ve İngiltere’de tamamladıktan sonra pazarlama ve iletişim alanlarında farklı kurum ve şirketlerde çalıştı. 13 yıl yurtdışında yaşadıktan sonra Kıbrıs’a geri dönüş yaptı ve farklı sivil toplum örgütlerinde birçok projede çalıştı. PeacePlayers-Cyprus, YEU Cyprus, EMAA, KTYD gibi örgütlerin projelerinde iletişim danışmanı ve proje koordinatörü olarak görev yapan Eralp Kortaç, halen AB Bilgi Teknik Destek Ekibi’nin iletişim uzmanı olarak görev yapmaktadır.